Truy cập - thay đổi màu của số tiền dựa trên giá trị của chúng

Vấn đề

Trong trường Total_bt của biểu mẫu của tôi, tôi muốn tự động thay đổi màu của số tiền dựa trên giá trị của chúng?

Dung dịch

Giả sử bạn muốn hiển thị màu xanh lục số tiền trên 100 đô la.

  • Trong trường hợp này trước tiên bạn chọn trường.
  • Sau đó, bạn đi qua menu FORMAT / FORDATTAL FORMATTING.
  • Trong hộp thoại xuất hiện, sử dụng hộp đầu vào và hộp tổ hợp, bạn xây dựng biểu thức cho biết giá trị trường lớn hơn 100.
  • Và bạn sử dụng các tính năng định dạng để tùy chỉnh giao diện được liên kết với tiêu chí này.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên