Excel - Ghép nhiều bảng

Vấn đề

Tôi muốn ghép 4 bảng có cùng cấu trúc, nhưng nằm trong các thư mục khác nhau. Điều sẽ thay đổi là số lượng hàng được nhập (mỗi tháng) và nội dung của các cột. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện trong VBA?

Dung dịch

Thử đi:

 Trang tính ("trang tính được sao chép"). Chọn 'lựa chọn trường dữ liệu Application.Goto Reference: = "R2C1" Range ("A2: A2"). chọn bên trái Phạm vi (Lựa chọn, Lựa chọn.End (xlDown)). Chọn 'chọn xuống lựa chọn. Bản sao' chọn 

Cảm ơn PHILOU10120 cho mẹo này.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên