Excel - Vấn đề về công thức ngày

Vấn đề

Tôi cần một công thức excel cho tôi biết nếu một ô = một ngày để trả về có hay không. Tôi đã thử = IF (I12 = TRUE, Có, Không) và = IF (I12 = DATE, Có, Không) nhưng tôi cứ bị lỗi #name.

Nếu có bất kỳ trợ giúp nào, ô có ngày (I12) sẽ truy xuất nó thông qua chức năng vlookup và không chỉ là một ngày được nhập thủ công.

Giá trị khác trong I12 sẽ là lỗi # N / A. Có thể sử dụng ISNA để trả về không nếu đúng và có nếu sai?

Bất cứ ai có thể giúp đỡ?

Dung dịch

Thử đi:

 = if (isnumber (I12), "có", "không") 

chú thích

Được giải quyết bởi JD

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên