Xuất lệnh trong shell script?

  • Vấn đề
  • Dung dịch
  • chú thích

Vấn đề

Giả sử trong một chương trình có một dòng:

 XYZ = '/ nhà / abc / pqr /' ;;;;;; 

và sau đó

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi viết một lệnh:

 xuất XYZ 

Dung dịch

Vấn đề là các tập lệnh chạy trong một lớp con riêng tư, và do đó không ảnh hưởng đến lớp vỏ được gọi là chúng.

Nếu chúng ta giả vờ rằng chúng ta có một kịch bản như thế này:

Mã số:

 #! / bin / bash # Tên: test_script export OOGA = echo 'ooga' export BOOGA = echo 'booga' 

Sau đó, chúng ta có thể thêm nó vào shell hiện tại bằng cách sử dụng lệnh nguồn:

Mã số:

 test_script nguồn 

chú thích

Cảm ơn kupendra cho mẹo này trên diễn đàn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên