Cách thêm nút Google Dịch vào thanh dấu trang

Cách thêm nút Google Dịch vào thanh dấu trang

Bạn thường xuyên dịch văn bản trong một ngôn ngữ cụ thể? Đây là cách thêm nút Google Dịch (bằng ngôn ngữ bạn chọn) vào thanh dấu trang của trình duyệt web.

NB: Đã thử nghiệm với Google Chrome !!

- Mở Google Chrome

- Truy cập //translate.google.com/translate_buttons

- Kéo và thả nút bạn chọn vào thanh dấu trang của bạn.

- Đó là nó!

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên