Làm cách nào để chuyển tập tin từ PC từ xa bằng lệnh DOS?

  • Vấn đề
  • Dung dịch
  • chú thích

Vấn đề

Tôi có 35 người dùng được kết nối trong mạng với địa chỉ ip, họ không ở trong miền, tôi muốn chuyển một số tệp từ máy tính đó sang máy chủ, không sử dụng máy tính từ xa, nếu tôi dùng máy tính để bàn từ xa, người dùng sẽ bị phân phối!

Dung dịch

Ok, thử cái này

đầu tiên, tạo thư mục trên máy tính khác chứa tệp mà bạn muốn nhận được chia sẻ.

sau đó, sao chép tất cả bằng văn bản in đậm vào tệp văn bản, đặt tên tệp bằng 'name.bat thích hợp.

Khi cần chỉ cần chạy nó.

-------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------- ---------------

 @ECHO TẮT rem ========================================= dòng này sẽ ánh xạ một ổ đĩa vào thư mục trên máy tính khác thay thế máy chủ bằng tên máy tính rem ================================= ======== sử dụng mạng x: / xóa sử dụng mạng x: serverfalcondata_collectionzipped rem ============================== ========================== dòng sau sẽ sao chép thư mục và tất cả nội dung thư mục phụ vào thư mục ngày rem thay thế d: backup_directory với chi tiết về nơi bạn muốn tập tin / sd được lưu vào rem ======================================= ================= xcopy / E / I x: falcondata_collectionzipped *. * D: backup_directory 

chú thích

Cảm ơn vicky cho mẹo này trên diễn đàn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên