iOS - Làm cách nào để tắt Trung tâm trò chơi?

iOS - Làm cách nào để tắt Trung tâm trò chơi?

Vấn đề

Làm cách nào để vô hiệu hóa Game Center của iOS? Mỗi lần tôi khởi chạy một trò chơi, Trung tâm trò chơi sẽ mở và yêu cầu tôi đăng nhập.

Dung dịch

  • Đầu tiên bạn cần đăng xuất khỏi Trung tâm trò chơi.
    • Khởi chạy ứng dụng Game Center> Đăng xuất
  • Khởi chạy một trò chơi và ngay khi bạn được yêu cầu đăng nhập vào Trung tâm trò chơi, hãy nhấn vào nút Hủy và khởi động lại ứng dụng.
  • Lặp lại thao tác trên một vài lần cho đến khi một cửa sổ bật lên nhỏ hỏi bạn có muốn tắt Trung tâm trò chơi được hiển thị không.
  • Nhấn vào Vô hiệu hóa .

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên