Kaspersky Internet Security - Cơ sở dữ liệu đã lỗi thời

Vấn đề

kaspersky Internet security 7 liên tục nhắc tôi thực hiện cập nhật và sau khi cập nhật xong, thông báo sau được hiển thị: " Cơ sở dữ liệu đã lỗi thời ".

Dung dịch

  • Bấm đúp vào đồng hồ trong khay hệ thống Windows.
  • Kiểm tra xem cài đặt ngày và giờ được cấu hình đúng chưa.
  • Cập nhật lại Kaspersky.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên