Samsung Fascinate - Thực hiện thiết lập lại cứng

Trước tiên hãy tắt nguồn Samsung Fascinate của bạn

  • Tháo pin trong vài giây và thay thế nó
  • Nhấn và giữ nút tăng giảm âm lượng và sau đó nhấn nút nguồn
  • Bạn sẽ có menu sau (Samsung Recovery Utils)
  • Sử dụng các phím Âm lượng chọn: Xóa dữ liệu (khôi phục cài đặt gốc)
  • Nhấn nút Home để xác nhận
  • Bạn sẽ có một thông điệp cảnh báo nhỏ. Nhấn phím Tăng âm lượng để tiếp tục
  • Sau khi hoàn tất, nhấn nút Home để khởi động lại thiết bị của bạn.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên