Màn hình được chia thành nhiều phần

  • Vấn đề
  • Dung dịch
  • chú thích

Vấn đề

Màn hình laptop của tôi hiển thị 6 màn hình nhỏ hơn thay vì 1 màn hình lớn. Tôi nghĩ rằng card màn hình đang tạo ra vấn đề.

Dung dịch

  • Khi bạn BẬT máy tính xách tay của mình, hãy tiếp tục nhấn phím "F8".
  •  "Tùy chọn nâng cao của Windows" (nếu menu khởi động xuất hiện, nhấn phím "Esc" và tiếp tục nhấn phím F8) 
  • Chọn tùy chọn "Bật chế độ VGA" -> Nhấn Enter

chú thích

Được giải quyết bởi jack4rall
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên