Các phím tắt để nhanh chóng tắt, ngủ đông .. máy Mac của bạn

  • CTRL + Eject: Hiển thị hộp thoại Tắt
  • Control + Option + Command + Eject : Đóng tất cả các ứng dụng đã mở và tắt máy tính (bạn sẽ có cơ hội giúp bạn tiết kiệm công việc trước đó).
  • Control + Command + Eject : Đóng tất cả các ứng dụng đã mở và khởi động lại máy Mac của bạn (bạn sẽ có cơ hội giúp bạn tiết kiệm công việc trước đó).
  • Tùy chọn + Lệnh + Đẩy ra : Đặt máy Mac của bạn vào chế độ ngủ.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên