Ubuntu - Cách tăng mức âm lượng tối đa

Dưới đây là cách tăng các cài đặt âm lượng tối đa trong Ubuntu (tối đa 125%):

  • Từ máy tính để bàn của Ubuntu, nhấp vào Cài đặt hệ thống
  • Chuyển đến Phần cứng > Âm thanh

  • Chuyển đến tab đầu ra
  • Đánh dấu vào hộp kiểm Cho phép to hơn 100% (có thể làm méo âm thanh) .
  • Bây giờ bạn có thể kéo thanh trượt Âm lượng đầu ra vượt qua giới hạn 100%:

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên