Không thể truy cập CUPS- mật khẩu quản trị viên bị mất!

  • Vấn đề
  • Dung dịch

Vấn đề

Tôi bị mất mật khẩu quản trị viên cho CUPS, làm thế nào tôi có thể truy cập nó?

Dung dịch

Có thể truy cập CUPS trực tiếp thông qua trình duyệt web.

  • Mở trình duyệt web.
  • Trong thanh địa chỉ: // localhost: 631 / admin
  • Bạn phải sử dụng PC chạy CUPS để có thể truy cập nó
  • Hoặc bạn có thể chỉnh sửa tệp /etc/cups/cupsd.conf .
  • Nếu bạn quên mật khẩu quản trị viên, có thể cho phép người dùng quản trị CUPS.

Để làm điều này, nhập lệnh này dưới dạng root:

 # lppasswd -a tên người dùng Nhập mật khẩu: Nhập lại mật khẩu: 
  • Sau đó, bạn có thể quản trị CUPS với người dùng này.
    • Lưu ý rằng: mật khẩu được chỉ định phải chứa ít nhất 6 ký tự (ít nhất một chữ cái và một số).
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên