Sử dụng mail.com với Outlook

Vấn đề

Làm cách nào để định cấu hình Outlook để quản lý tài khoản mail.com?

Dung dịch

Bạn có thể nhận được email mail.com hoạt động bằng các cài đặt sau:

  • Loại tài khoản: Chọn IMAP.
  • Máy chủ thư đến: pop.mail.com.
  • Máy chủ thư đi (SMTP): smtp.mail.com.
  • Điền vào tất cả các trường bắt buộc và nhấp vào Cài đặt khác.
  • Nhấp vào Nâng cao và trong Máy chủ đến đặt 143 và Máy chủ gửi đi đặt 587.
  • Bây giờ bấm vào Máy chủ gửi đi và đánh dấu Máy chủ gửi đi của tôi (SMTP) yêu cầu xác thực.

Cảm ơn Adam cho mẹo này.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên