VBA / VB6 - Buộc ComboBox mở

Excel khi kết hợp với VBA, tạo thành một công cụ mạnh mẽ để tạo các giải pháp phân tích dữ liệu tùy chỉnh và tự động. VBA có các điều khiển tích hợp như ComboBox, cho phép người dùng chọn từ danh sách đã được điền hoặc cung cấp đầu vào của riêng họ. Người ta có thể liên kết hai ComboBox bằng cách sử dụng phương thức SetF Focus trong mã tùy chỉnh. Sau đó, người dùng có thể chạy một mã khác sử dụng mã khóa trả về từ một ComboBox để khởi tạo mã khác. Tính năng này giúp lập trình viên thiết lập mã theo cách mà một khi lựa chọn được thực hiện trong ComboBox1, nó sẽ khiến ComboBox thứ hai tự động mở.

Để buộc ComboBox mở, có chức năng sau ...

 ComboBox1.DropDown 

Nhưng ... vì điều đó, chúng tôi có tiêu điểm ComboBox và nếu lệnh từ điều khiển khác, nó sẽ không mở.

Để mở một ComboBox khác, bạn nên sử dụng một mẹo ở đây:

  • Đặt 2 ComboBox trên bảng tính hoặc UserForm và đặt tên tương ứng là ComboBox1 và CombBox2
  • Sử dụng mã sau đây để liên kết hai ComboBox:

 Riêng Sub ComboBox1_Change () '========== Combo sur une feuille ========= 1' ComboBox2.Activate '========== Combo sur un UserForm ou VB6 ========= 2 'ComboBox2.SetF Focus' ================================== ========= SendKeys 

Bằng cách xóa dòng 1 hoặc 2 tùy thuộc vào vị trí của ComboBox.

Kết quả: khi bạn thực hiện lựa chọn trên ComboBox 1, cái thứ hai sẽ tự động mở ra.

Tải xuống mẫu cho Excel 97 - 2003

  • Máy chủ 1: //sd-5.archive-host.com/membres/up/b05c9f3873215e8d2df70f056b74dce61198c32d/ASTUCES/3_combo__DropDown.xls

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên