Windows - Tên thư mục hoặc tên thư mục hiển thị màu xanh lam

Vấn đề

Tôi đã nhận thấy rằng một số tên ổ đĩa và tên thư mục được hiển thị màu xanh lam, thay vì màu đen tiêu chuẩn trên PC của tôi. Bất kỳ lời giải thích hoặc giải pháp có thể để biến chúng thành màu đen?

Dung dịch

Các tên hiển thị màu xanh biểu thị phân vùng / thư mục NTFS được mã hóa hoặc nén.

Để tắt tính năng này:

  • Tùy chọn thư mục mở trong Bảng điều khiển.
  • Bấm Bắt đầu, rồi bấm Bảng điều khiển.
  • Bấm đúp Tùy chọn thư mục.
  • Trên tab Xem, bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị tệp NTFS được mã hóa hoặc nén trong màu.

Cảm ơn khan2ims cho mẹo này.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên