Yahoo Messenger-Lưu lịch sử trò chuyện

Theo mặc định, Yahoo! Lịch sử trò chuyện trên Messenger bị xóa khi phiên kết thúc. Tuy nhiên, bạn có thể định cấu hình phần mềm nhắn tin để theo dõi nhật ký trò chuyện:

  • Đăng nhập dưới Messenger
  • Chuyển đến "Messenger> Tùy chọn> Lưu trữ"
  • Kiểm tra "Có, lưu tất cả tin nhắn của tôi"

  • Để xem lịch sử trò chuyện, nhấp vào "Xem Lưu trữ"
  • Cuối cùng bấm vào "OK"

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên